หน้าแรก

 ภาพกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

443846

5 ก.ย. 60 เรื่อง ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติ

422861

8 ก.ย. 60 เรื่อง หารือการจัดทำโครงการ/แผนงานฯ ปี 2562

444987

4 ก.ย. 60 เรื่อง ประชุมหัวส่วนราชการ อ.เชียงคาน

13 ก.ย. 60 เรื่อง อำเภอเคลื่อนที่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน

13 ก.ย. 60 เรื่อง โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

466141

14 ก.ย.60 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดเลย

21 มิ.ย. 60 ออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกร โครงการอำเภอเคลื่อนที่

21 มิ.ย. 60 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

467957

19 มิ.ย. 60 ประชุมการคืนพื้นที่ป่าห้วยยอดกกทอง ให้รัฐในท้องที่ตำบลบุฮม

466140

15 มิ.ย. 60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่ ส.ป.ก.

<<แสดงทั้งหมด>>