หน้าหลัก
เกี่ยวกับกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ศูนย์บริการ
แผนปฏิบัติงานอำเภอ
แผนปฏิบัติงานรายปีสำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงคาน ปี ๒๕๕๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔
การรายงานข้อมูล
ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้าน
ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวฯ
รายงานวิสาหกิจชุมชน
รายงานลดขั้นตอน
วิสาหกิจชุมชนรายไตรมาส
องค์ความรู้ KM
รายงานผลการจัดการความรู้ KM
ปี ๒๕๕๖
แผนการจัดการความรู้ KM ปี ๒๕๕๖
แผนการจัดการความรู้ KM แผนที่ ๑
แผนการจัดการความรู้ KM แผนที่ ๒
แผนการจัดการความรู้ KM แผนที่ ๓
KM แปรรูปกล้วย ๐๔/๐๑/๒๕๕๓
KM สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช๕๒
องค์ความรู้ KM ปุ๋ยชีวภาพ
องค์ความรู้ KM (มะพร้าวแก้ว)
กระบวนการจัดการความรู้
องค์ความรู้ KM ดินระเบิด
ลิงค์อำเภอ/จังหวัด
จังหวัดเลย
อำเภอเมือง
อำเภอภูกระดึง
อำเภอภูหลวง
อำเภอภูเรือ
อำเภอหนองหิน
อำเภอเอราวัณ
อำเภอผาขาว
อำเภอปากชม
อำเภอด่านซ้าย
อำเภอวังสะพุง
อำเภอนาด้วง
อำเภอนาแห้ว
อำเภอท่าลี่
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายงานการประชุมผ่านระบบ
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
โครงการลดใช้พลังงาน
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
วิสาหกิจชุมชน
SSNET
ศูนย์บริการฯ
ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
อาสาสมัครเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพากร
: ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภัยแล้ง ๐๒/๐๔/๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพลี้ยอ่อน ศัตรูข้าวไร่และการป้องกัน
กำจัด ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปลวก แมลงศัตรูข้าวไร่และการป้องกัน
กำจัด ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องงดง่ามแมลงศัตรูข้าวไร่และการป้องกัน
กำจัด ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วมฉับพลัน ๑๗/๐๓/๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำจัดไรไก่ด้วยเปลือกทุเรียน ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
: ภาพข่าวกิจกรรม :

วันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการกรีดยางพารา ให้แก่สมาชิกกลุ่มยางพาราเทศบาลตำบลธาตุ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน รวม ๓๐ คน ณ ศูนย์อำนวยการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอ และนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ เจ้าพนักงานชำนาญงาน บรรยายความรู้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการอบรมความรู้แก่ผู้นำในพื้นที่ อำเภอเชียงคาน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียงคาน

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอัศวิน สมัตถะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และพิทักษ์ พุทธมาตย์ เจ้าพนักงานชำนาญงาน ออกบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ จำนวน ๗๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ เจ้าพนักงานชำนาญงาน ร่วมบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในการฝึกกำลังประชาชนร่วมกับชุดปฏิบัติการกองกำลังพลเรือน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ บ้านคกเลาเหนือ-คกเลาใต้ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เกษตรตำบลธาตุ ยื่นคำร้องขอกู้เงิน
กองทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกรและผู้ยากจนต่อเลขา อชก.ส่วนอำเภอ
เชียงคา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ เจ้าพนักงาน
ชำนาญงาน บรรยายการดำเนินงานด้านเศราฐกิจพอเพียงแก่คณะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียง
คาน
วันที่ ๐๖ มกราคม ๒๕๕๗ กษตรอำเภอเชียงคาน มอบหมายให้นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลบุฮม จัดสาธิตการเสียบ ยอดมะนาวให้แก่กลุ่มนักศึกษา กศน. บ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ ๐๖ มกราคม ๒๕๕๗ เกษตรอำเภอเชียงคาน มอบหมายให้นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลบุฮม ได้สาธิตการทำกล้า นาโยนแก่เกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประจำตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย     
 
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน ประชุมเฉพาะกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๒๗/๐๕/๒๕๕๖
รายละเอียด
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน ประชุมประจำเดือน
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
๐๑/๐๕/๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด
อบรม อกม.อำเภอเชียงคาน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ โครงการ
สำมะโนเกษตรกร ณ ห้องประชุม กศน.อ.เชียงคาน
๐๑/๐๕/๒๕๕๖ รายละเอียด
นางลัดดาวรรน โอนแก้ว นวส.ชำนาญการ นำกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เข้าอบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
๐๑/๐๕/๒๕๕๖ รายละเอียด
นางลัดดาวรรน โอนแก้ว นวส.ชำนาญการ ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กลุ่มแม่บ้าน
บ้านน้อย ม.๔ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
๒๒/๐๓/๒๕๕๖
รายละเอียด
นายพิทักษ์ พุทธมาตย์ จพง.ชำนาญงาน และนางลัดดาวรรน
โอนแก้ว นวส.ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง
ของ นายทรงพล พัฒนไชย ณ บ้านวัฒนาภิรมย์ ม.๗ ต.บุฮม
๒๑/๐๓/๒๕๕๖
รายละเอียด
<<<<<<ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง>>>>>

แนะนำเชียงคาน
ที่พักโรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน
ร้านอาหาร
สินค้าของฝาก ของที่ระลึก
วัฒนธรรมประเพณี
หนังสือพิมพ์
สำนักข่าว BBC
มติชน
เดลินิวส์
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย
บ้านเมือง
แนวหน้า
ดูทีวีออนไลน์
ข่าวเกษตร
ระบบคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด (กรมส่งเสริม)
โปรแกรม photoshop
โปรแกรมป้องกันไวรัส
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF
กษ.๐๑ (แบบใหม่)
น่าอ่านการเกษตร
ปลูกยางพารา
การปลูกกล้วยน้ำว้า
การปลูกมะม่วง
การปลูกผักหวานป่า
การปลูกลำไย
การปลูกส้มโอ
การปลูกส้มเขียวหวาน
การปลูกส้มสีทองนอกฤดู
การปลูกมะเขือเปราะ
บทความสาระน่ารู้ ย้อนหลัง
การใช้สมุนไพรกำจัดแมลง
๐๓/๐๕/๒๕๕๖
การทำฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
๔๕ หมู่.๒ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร.๐-๔๒๘๒-๑๐๘๐
ผู้ดูแลเว็บไซด์ นางสาววารุณี สิมลี E-mail : catsee_27@hotma
il.com