>
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ศูนย์บริการ
แผนปฏิบัติงานรายปีสำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงคาน ปี ๒๕๕๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔
ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้าน
ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวฯ
รายงานวิสาหกิจชุมชน
รายงานลดขั้นตอน
วิสาหกิจชุมชนรายไตรมาส
 ผลการจัดการความ
รู้ KM ปี ๒๕๕๖
 แผนการจัดการความ
รู้ KM ปี ๒๕๕๖
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๑
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๒
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๓
KM แปรรูปกล้วย ๐๔/๐๑/๒๕
KMสมุนไพรป้องกันกำจัดศั
องค์ความรู้
KM ปุ๋ยชีวภา
องค์ความรู้ KM (มะพร้าวแก้ว)
กระบวนการจัดการความรู้
องค์ความรู้ KM ดินระเบิด
เมืองเลย นาด้วง
เชียงคาน ปากชม
ท่าลี่ ภูกระดึง
หนองหิน ผาขาว
วังสะพุง เอราวัณ
ภูหลวง ภูเรือ
ด่านซ้าย นาแห้ว
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายงานการประชุมผ่านระบบ
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
โครงการลดใช้พลังงาน
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
 


 

 
   
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการเบี้ยมันสำปะหลัง
ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการเบี้ยมันสำปะหลัง
ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ฉบัเรื่อง การฝึกอบรมการกรีดยางและการทำยางแผ่นคุณภาพดีบ
ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ การปองดองสมานฉันท์ เชียงคาน ท่าลี่ ปากชม ฉบับที่3
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ การวาดแผนที่แปลงปลูกข้าวนาปี 18- มิ.ย.57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา 17-6-57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 16-6-57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ยกระดับผลไม้ ๔ ชนิดใช้ GAP สู้ศึก AE ฉบับที ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ อบรมกรีดยางปี ๒๕๕๗ ฉบับที ๔ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เพลี้ยสีชมพู ภัยร้ายมันสำปะหลัง ฉบับที ๓ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรม

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม โครง การจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Meet the press and friend เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF system) โดยมีนาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

   

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Meet the press and friend เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF system) โดยมีนาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
การอบรมกรีดยางพาราวันที่สอง โดยนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าทีประจำตำบลทรายขาวเป็นวิทยากรอบรมกรีดยางพารา ณ หมู่ที่ 1 วัดบ้านนาจาน ตำบลทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 16กรกฎาคม 2557
การอบรมกรีดยางพาราวันที่แรก โดยนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าทีประจำตำบลทรายขาวเป็นวิทยากรอบรมกรีดยางพารา ณ หมู่ที่ 1 วัดบ้านนาจาน ตำบลทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 16กรกฎาคม 2557
นางลัดดาวรรณ โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ณ บ้านโนนสว่าง หมู่5 ตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 9กรกฎาคม 2557
การอบรมกรีดยางพาราวันที่แรก โดยนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าทีประจำตำบลทรายขาวเป็นวิทยากรอบรมกรีดยางพารา ณ หมู่ที่ 1 วัดบ้านนาจาน ตำบลทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน ประชุมชี้แจงแนวทาง และเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 ให้กับเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน ประชุมชี้แจงแนวทาง และเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 ให้กับเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง (อกม.) โดยนายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน มาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายพิทักษ์ พุทธมาตย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 82 ราย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน

   

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
เวทีเสวนา ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการการจัดปรองดอง และนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เกษตรประจำตำบลฯ ณ โรงเรียนเพียงหลวง บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน

   

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
นายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย และ การเลี้ยงเชื้อบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
นายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าที่หน้าที่ประจำตำบล ได้นำพันธุ์ปลา ฯ ตามโครงการปล่อยปลาเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน และได้ศึกษาวิจัยเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ที่โรงเรียนเพียงหลวง บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 , 7 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน

   
   
  ภาพข่าวย้อนหลัง
   

แนะนำเชียงคาน

ที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงคานร้านอาหารสินค้าของฝาก ของที่ระลึกวัฒนธรรมประเพณี
หนังสือพิมพ์

สำนักข่าว BBCมติชนเดลินิวส์คมชัดลึกข่าวสดไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจไทยรัฐสยามรัฐโพสต์ทูเดยบ้านเมืองแนวหน้า  ข่าวบันเทิง ดูทีวีออนไลน์ข่าวเกษตร

ระบบคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด (กรมส่งเสริม)โปรแกรม photoshopโปรแกรมป้องกันไวรัสดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF กษ.๐๑ (แบบใหม่)


สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน © ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔๕ หมู่.๒ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร.๐-๔๒๘๒-๑๐๘๐ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาววารุณี สิมลี E-mail :catsee_27@hotmail.com
   
Home บุคลากร ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ผลผลิตยางพารา