>
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ศูนย์บริการ
แผนปฏิบัติงานรายปีสำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงคาน ปี ๒๕๕๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔
ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้าน
ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวฯ
รายงานวิสาหกิจชุมชน
รายงานลดขั้นตอน
วิสาหกิจชุมชนรายไตรมาส
 ผลการจัดการความ
รู้ KM ปี ๒๕๕๗
 แผนการจัดการความ
รู้ KMปี ๒๕๕๗
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๑
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๒
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๓
KM แปรรูปกล้วย ๐๔/๐๑/๒๕
KMสมุนไพรป้องกันกำจัดศั
องค์ความรู้
KM ปุ๋ยชีวภา
องค์ความรู้ KM (มะพร้าวแก้ว)
กระบวนการจัดการความรู้
องค์ความรู้ KM ดินระเบิด
เมืองเลย นาด้วง
เชียงคาน ปากชม
ท่าลี่ ภูกระดึง
หนองหิน ผาขาว
วังสะพุง เอราวัณ
ภูหลวง ภูเรือ
ด่านซ้าย นาแห้ว
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายงานการประชุมผ่านระบบ
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
โครงการลดใช้พลังงาน
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
 


 

 
   
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการเบี้ยมันสำปะหลัง
ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการเบี้ยมันสำปะหลัง
ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ฉบัเรื่อง การฝึกอบรมการกรีดยางและการทำยางแผ่นคุณภาพดีบ
ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ การปองดองสมานฉันท์ เชียงคาน ท่าลี่ ปากชม ฉบับที่3
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ การวาดแผนที่แปลงปลูกข้าวนาปี 18- มิ.ย.57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา 17-6-57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 16-6-57
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ยกระดับผลไม้ ๔ ชนิดใช้ GAP สู้ศึก AE ฉบับที ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ อบรมกรีดยางปี ๒๕๕๗ ฉบับที ๔ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เพลี้ยสีชมพู ภัยร้ายมันสำปะหลัง ฉบับที ๓ พ.ค. ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรม

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ในนามเกษตรอำเภอเชียงคาน (อนุกรรมการ) ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชียงคาน จ.เลย

   

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา 05.30 น. เช้าวันนี้ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมคณะติดตาม และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ได้ทำบุญด้วยการถวายไทยธรรม แด่พระครูสิริปัญญาวิสุท เจ้าคณะ ก่อนออกเดินทางฯ ณ วัดศรีคุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย

   

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง MRCF จาก นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

   

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
งานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย/a>

   

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
การเตรียมการรับเสด็จของโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม และนาปอ อ.นาแห้วโดยมีนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมในการเตรียมการรับเสด็จนี้ด้วย

   

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดยมีนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเกษตร อ.เชียงคาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดเลย ร่วมฝึกยุวเกษตรกร

   

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดยมีนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเกษตร อ.เชียงคาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดเลย ร่วมฝึกยุวเกษตรกร

   

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอเชียงคาน และเจ้าหน้าที่ตำบลทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมทำกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน

   

๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายเมตตา ทุมมาลา (เกษตรกรตัวอย่าง) ของตำบลเชียงคาน แบบอย่างเกษตรกรผู้ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง

   

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานรณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา โดยมีนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตร อ.เชียงคาน ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

   

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกแห่ง เข้าฝึกอบรมโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2557 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ชั้นที่ 5 ศาลากลาง จ.เลย

   

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอเชียงคาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 10 /2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย

   

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม โครง การจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Meet the press and friend เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF system) โดยมีนาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

   

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Meet the press and friend เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF system) โดยมีนาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
การอบรมกรีดยางพาราวันที่สอง โดยนายปิติพล สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าทีประจำตำบลทรายขาวเป็นวิทยากรอบรมกรีดยางพารา ณ หมู่ที่ 1 วัดบ้านนาจาน ตำบลทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  2 | ภาพข่าวย้อนหลัง
   

แนะนำเชียงคาน

ที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงคานร้านอาหารสินค้าของฝาก ของที่ระลึกวัฒนธรรมประเพณี
หนังสือพิมพ์

สำนักข่าว BBCมติชนเดลินิวส์คมชัดลึกข่าวสดไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจไทยรัฐสยามรัฐโพสต์ทูเดยบ้านเมืองแนวหน้า  ข่าวบันเทิง ดูทีวีออนไลน์ข่าวเกษตร

ระบบคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด (กรมส่งเสริม)โปรแกรม photoshopโปรแกรมป้องกันไวรัสดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF กษ.๐๑ (แบบใหม่)


สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน © ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔๕ หมู่.๒ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร.๐-๔๒๘๒-๑๐๘๐ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาววารุณี สิมลี E-mail :catsee_27@hotmail.com
   
Home บุคลากร ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ผลผลิตยางพารา